03-10-2012

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Met Vertaling

BYZANTIJNSE ICONENSCHILDERKUNST

Λόγια της Δασκάλας μου Ανθής Βαλσαμάκη

Woorden van mijn lerares Anthi Valsamaki

« Θεωρώ τον εαυτό μου εικονογράφο και όχι αγιογράφο, λέξη ουτοπική, σε σχέση
με τους σύγχρονους κανόνες της ζωής μας. »
Ik beschouw mezelf als iconograaf en niet als iconenschilder, een utopisch woord in verband met de huidige regels van ons leven.

...Η Βυζαντινή ή Ορθόδοξη Αγιογραφία ή Εικονογραφία είναι η ζωγραφική τέχνη που εικονίζει πρόσωπα Αγίων ή θέματα από τη ζωή και την ιστορία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα του Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου.
... De Byzantijnse of orthodoxe iconenschilderkunst of iconografie is schilderkunst die gezichten van heiligen afbeeldt of onderwerpen uit het leven en de geschiedenis van de kerk, in het bijzonder van Jezus Christus en Alheilige Moeder Gods.

Η Βυζαντινή Αγιογραφία είναι κυρίως Θεολογική Ζωγραφική, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί τα σχήματα και τα χρώματα της ζωγραφικής τέχνης για να φανερώσει τις Χριστιανικές Αλήθειες.
De Byzantijnse iconenschilderkunst is vooral een theologische schilderkunst, wat betekent dat zij de vormen en de kleuren van de schilderkunst gebruikt om de christelijke waarheden te tonen.
Η Βυζαντινή Αγιογραφία είναι όμως αφαιρετική τέχνη, απεικονίζει δηλαδή τα σώματα και τα πράγματα, όχι στις γήινες καταστάσεις τους, αλλά στη μεταμορφωμένη τους κατάσταση, όπως θα είναι στην αιωνιότητα της Βασιλείας του Θεού.
De Byzantijnse iconenschilderkunst is echter een abstracte kunst, want zij beeldt de lichamen en de dingen niet af in hun aardse toestand, maar in hun verheerlijkte toestand, zoals ze zullen zijn in de eeuwigheid van het Koninkrijk Gods.

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Dimitrios Terzopoulos
.

1 opmerking: